Lễ kết nạp đảng viên mới

246 02/12/2020 09:56 SA ADMIN

            Ngày 20/11/2020, Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa đã tổ chức Lế Kết nạp đảng viên cho một quần chúng ưu tú Bùi Thị Kim Phương Hồng, chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

            Đây là đảng viên thứ ba được kết nạp trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Theo Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ phấn đấu kết nạp ít nhất 05 đảng viên. Cũng trong buổi Lễ Kết nạp, Chi ủy đã trao quyết định đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Hoa, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính nhà trường.